The public policy clause as the general clause in commercial arbitration in the Polish law in the context of the principles of social coexistence

Autores/as

Resumen

This article is attempting to aid in defining the concept of public policy clause and its meaning in the commercial arbitration in the Polish law. Complete understanding of a particular legal institution is usually possible by delimiting it from other similar legal categories. The issue of general clauses is, on the one hand, one of the issues inherent in the substantive civil law and, on the other hand, in the notion and meaning of the public policy clause in the commercial arbitration. The works of legal academics present various theoretical approaches to the nature of general clauses. It is proper to start the attempt at defining the exceptional general clause – that of public policy – with examining the norms of civil law, which particularly oftentimes refer to other general clauses, including the principles of social coexistence, which has major place in Polish legal system.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

BŁASZCZAK, Ł. LUDWIK, M., Sądownictwo Polubowne (Arbitraż), Warszawa, 2007,

BŁASZCZAK, Ł., ”Kontrola orzeczenia arbitrażowego ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego”, ”ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008, No. 3,

BÖCKSTIEGEL, K. H., “Public Policy as a Limit to Arbitration and its Enforcement”, “IBA Journal of Dispute Resolution”, 2008, http://www.arbitration-icca.org/media/0/12277202358270/bckstiegel_public_policy...iba_unconfererence_2008.pdf, 26.10.2014,

ERECIŃSKI, T., CISZEWSKI, J., Międzynarodowe postępowanie cywilne, Warszawa 2000

ERECIŃSKI, T., ”Arbitraż a sądownictwo państwowe”, ”Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, No. 2,

KNAWA, W., ”Granice swobody w stosowaniu prawa w postępowaniu przed sądami arbitrażowymi”, https://www.kkg.pl/wp-content/uploads/2015/02/14_2008_PDF_PL.pdf,

OLECHOWSKI, M., ”Porządek publiczny jako ograniczenie swobody umów”, ”Państwo i Prawo” 1999, No. 4,

PAGACZ, G., ”Klauzula porządku publicznego w międzynarodowym arbitrażu handlowym”, BECZEK W. (ed.), Prace laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego. Edycja piąta, Warszawa 2012,

PIASECKI, K., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 3: Komentarz do artykułów 1096–1217 k.p.c. oraz aktów prawnych UE regulujących międzynarodowe postępowanie cywilne, PIASECKI K., (ed.), Warszawa 2007,

PIASECKI, K., ”Skuteczność i wykonalność w Polsce zagranicznych cywilnych orzeczeń sądowych”, Warszawa 1990,

PIETRZYKOWSKI, K. (ed.), Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do art. 1–44910, Warszawa 2011,

PILICH, M., ”Klauzula porządku publicznego w postępowaniu o uznanie i wykonanie zagranicznego orzeczenia arbitrażowego”, ”Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2003, No. 1,

RYCKO, N., ”Stosowanie klauzuli porządku publicznego przez Polski Sąd Państwowy w sprawach dotyczących arbitrażu”, BECZEK W. (ed.), Prace laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego. Edycja piąta, Warszawa 2012,

RYSZKOWSKI, K., “Adjudication on principles of equity in the proceedings before the arbitral tribunal in the Polish law compared to other legal systems”, “Cadernos de Dereito Actual”, No 12 (2019), http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/427/241,

RYSZKOWSKI, K., ”Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki”, ”ADR. Arbitraż i Mediacja”, 2011, No.3(15),

RYSZKOWSKI, K., ”Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna

w arbitrażu handlowym w prawie polskim”, ”Przegląd Prawa Handlowego”, 2014, No.3,

RYSZKOWSKI, K., ”Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa”, ”ADR. Arbitraż i Mediacja”, 2013, No.1(21),

RYSZKOWSKI, K., Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, Warszawa, 2019,

RYSZKOWSKI, K., ”Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?”, ”ADR. Arbitraż i Mediacja”, 2011, No.1(13),

RYSZKOWSKI, K., “Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH”, PINIOR, P., RELIDZYŃSKI, P., WYRZYKOWSKI, W., ZIELIŃSKA, E., ŻABA, M. (ed.), Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, Warszawa, 2019,

RYSZKOWSKI, K., ”Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim”, ÌZAROVA, Ì., FLEJSZAR, R., HANIK-POSPOLÌTAK R. (ed.), Maloznačnìspori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìdvirìšennâ / - Kijów: VD "Dakor", 2018,

RYSZKOWSKI, K., ”The relationship between economic conditions and liberty in Poland on the background of other European legal systems” , ZAMBAM, N., J., KUJAWA, H., A., Estudos Sobre Amartya Sen, Volume 6,

RYSZKOWSKI, K., PROKOCKI, P., ”Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego”, http://www.edukacjaprawnicza.pl/artykuly/artykul/a/pokaz/c/artykul/art/losy-prawa-rzymskiego-na-wschodzie-od-smierci-justyniana-wielkiego-do-upadku-cesarstwa-bizantyjskiego.html, 24.6.2013,

SAFJAN, M., ”Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji) ”, ”Państwo i Prawo” 1990, No. 11,

SAFJAN, M. ”Zasada swobody umów (uwagi wstępne na tle wykładni art. 3531 k.c.)”, ”Państwo i Prawo” 1993, No. 4,

SZUMAŃSKI, A., (ed.), System Prawa Handlowego, Arbitraż Handlowy, Tom 8, Warszawa, 2015.

Descargas

Publicado

2020-06-12

Cómo citar

Ryszkowski, K. (2020) «The public policy clause as the general clause in commercial arbitration in the Polish law in the context of the principles of social coexistence», Cadernos de Dereito Actual, 1(13), pp. 10–19. Disponible en: https://cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/469 (Accedido: 28 mayo 2023).