Adjudication on principles of equity in the proceedings before the arbitral tribunal in the Polish law compared to other legal systems

Autores/as

  • Karol Ryszkowski Cracow University of Economics

Resumen

Every lawyer knows Latin maxim “Summum ius summa iniuria”. You can pass an arbitral award that is consistent with the law, but it is unfair. This article aims to attempt to define the institution of adjudicating on the basis of equity in arbitration proceedings. Moreover, it presents the historical outline of this situation in the world, and in Poland, as well as assessment of the current concepts concerning this matter in the Polish Civil Procedure Code.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Karol Ryszkowski, Cracow University of Economics

Has a postdoctoral degree in Banking Law at the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University, under the auspicies of the President of the Narodowy Bank Polski. PhD in Legal Studies – the field of Private business law granted by the Resolution of the Council of the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University of March 26, 2018 on the basis of the doctoral dissertation entitled The procedural public policy clause in the Polish commercial arbitration law in relation to other legal systems (C.H. Beck, Warsaw 2019), supervisor Professor Andrzej Szumański, Ph.D., full professor of the Jagiellonian University. From 1st October 2018 to the present time Assistant professor at the Faculty of Finance and Law, Cracow University of Economics. Lawyer at the civil law notary office for many years. Emails: karol.ryszkowski@uek.krakow.pl ; ryszkowskikarol@gmail.com

Citas

Bibliography:

BALLADA, P., ”Zagadnienie obowiązku stosowania prawa materialnego w postępowaniu przed sądem polubownym”, ”Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2000, No.1,

BIELARCZYK, P., ”Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sądownictwa polubownego”, Dodatek specjalny do „Monitora Prawniczego”, 2005,

BŁASZCZAK, Ł. LUDWIK, M., Sądownictwo Polubowne (Arbitraż), Warszawa, 2007,

BŁASZCZAK, Ł., Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa, 2010,

BÖCKSTIEGEL, K. H., “Public Policy as a Limit to Arbitration and its Enforcement”, “IBA Journal of Dispute Resolution”, 2008, http://www.arbitration-icca.org/media/0/12277202358270/bckstiegel_public_policy...iba_unconfererence_2008.pdf, 26.10.2014,

ERECIŃSKI, T. (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część

czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy). Tom 5, Warszawa, 2009,

ERECIŃSKI, T., WEITZ, K., Sąd Arbitrażowy, Warszawa, 2008,

FALKIEWICZ, K., KWAŚNICKI, R. L., ”Arbitraż i mediacja w świetle najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego”, ”Przegląd Prawa Handlowego”, 2005, No.11,

FUCHS, B., Lex mercatoria w międzynarodowym obrocie handlowym, Kraków, 2000,

JAKUBOWSKI, J. and WIŚNIEWSKI, A. W. , “Regulamin arbitrażowy UNCITRAL”, “Problemy Prawne Handlu Zagranicznego”, 1979, t. 3,

KAMIŃSKI, I. C., ”Zasady słuszności jako podstawa orzekania w obrocie cywilnym i handlowym”, ”Państwo i Prawo”, 1993, No.4,

KURATOWSKI, R., Sądownictwo polubowne, Warszawa, 1932,

LIZER-KLATKA, A., ”Pojęcie orzekania na zasadach słuszności w międzynarodowym arbitrażu handlowym”, ”Państwo i Prawo”, 2000, No.1,

MAZUR, D., ”Prawo właściwe w międzynarodowym arbitrażu handlowym”, ”Kwartalnik Prawa Prywatnego”, 2003, No.1,

MIŚKO, T., ”Arbitraż handlowy a orzekanie na zasadach słuszności, Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości - Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w dniach 22-23 września 2006 roku”, "Ius et Administratio, Zeszyt specjalny 2006",

MOREK, R., Mediacja i arbitraż (art. 1831 - 18315, 1154-1217 KPC). Komentarz, Warszawa, 2006,

OLSZEWSKI, J., Sądy polubowne i mediacja, Warszawa, 2008,

PAZDAN, J., ”Czy można wyłączyć umowę spod prawa?”, ”Państwo i Prawo”, 2005, No.10,

RYSZKOWSKI, K., ”Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7.5.2009 r. - Problem zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki”, ”ADR. Arbitraż i Mediacja”, 2011, No.3(15),

RYSZKOWSKI, K., ”Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna

w arbitrażu handlowym w prawie polskim”, ”Przegląd Prawa Handlowego”, 2014, No.3,

RYSZKOWSKI, K., ”Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa”, ”ADR. Arbitraż i Mediacja”, 2013, No.1(21),

RYSZKOWSKI, K., Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, Warszawa, 2019,

RYSZKOWSKI, K., ”Orzekanie na zasadach słuszności w postępowaniu przed sądem arbitrażowym - summum ius summa iniuria?”, ”ADR. Arbitraż i Mediacja”, 2011, No.1(13),

RYSZKOWSKI, K., “Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH”, PINIOR, P., RELIDZYŃSKI, P., WYRZYKOWSKI, W., ZIELIŃSKA, E., ŻABA, M. (ed.), Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce, Warszawa, 2019,

RYSZKOWSKI, K., ”Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim”, ÌZAROVA, Ì., FLEJSZAR, R., HANIK-POSPOLÌTAK R. (ed.), Maloznačnìspori : êvropejskij ta ukraїns'kij docvìdvirìšennâ / - Kijów: VD "Dakor", 2018,

RYSZKOWSKI, K., Zakres kognicji sądu polubownego (zdatność arbitrażowa)

w prawie polskim na tle innych systemów prawnych, not published Magister thesis at Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, Kraków, 2010,

RYSZKOWSKI, K., PROKOCKI, P., ”Losy prawa rzymskiego na Wschodzie od śmierci Justyniana Wielkiego do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego”, http://www.edukacjaprawnicza.pl/artykuly/artykul/a/pokaz/c/artykul/art/losy-prawa-rzymskiego-na-wschodzie-od-smierci-justyniana-wielkiego-do-upadku-cesarstwa-bizantyjskiego.html, 24.6.2013,

SOBKOWSKI, J., ”Stosowanie prawa materialnego w sądownictwie polubownym według kodeksu postępowania cywilnego i regulaminów Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego”, ”Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1980, No.3,

SZUMAŃSKI, A., (ed.), System Prawa Handlowego, Arbitraż Handlowy, Tom 8, Warszawa, 2015,

ULIASZ, M., Kodeks postępowania cywilnego - Komentarz, Warszawa, 2008,

WACH, A., Alternatywne formy rozwiązywania sporów sportowych, Warszawa, 2005,

WACH, A., ”L’amiable composition jako samodzielna forma rozwiązywania sporów prawnych”, ”Radca Prawny”, 2004, No.6,

ZIELIŃSKI, A., (ed.) ZIELIŃSKI, A., Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz, Warszawa, 2008.

Descargas

Publicado

25-12-2019

Cómo citar

Ryszkowski, K. (2019) «Adjudication on principles of equity in the proceedings before the arbitral tribunal in the Polish law compared to other legal systems», Cadernos de Dereito Actual, (12), pp. 9–19. Disponible en: https://cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/427 (Accedido: 23 junio 2024).